VeloSSD and Virtualizatio

Ảo hóa
Kiến trúc ảo được hưởng lợi rất nhiều từ VeloSSD.

Tất cả các máy ảo là nhanh hơn nếu máy chủ của bạn sử dụng VeloSSD.
Bạn chỉ cần 1 thiết bị SSD để tăng tốc độ nhiều máy ảo.
VELOSSD MAXVELOSSD Virtualisation Examples
Khởi động lại, Shutdown Lưu, và các hoạt động có thể là cực kỳ nhanh chóng.
Mỗi máy ảo được tăng tốc, bao gồm cả Linux hoặc hệ điều hành khác.
Cơ sở hạ tầng hiện tại không cần phải được thay đổi để hưởng lợi ngay lập tức.