Về an toàn Boot

An toàn Boot là một tính năng bảo mật trong hệ điều hành Windows mới hơn.

EliteBytes Sản phẩm tương thích với khởi động an toàn. Trang này có chứa thông tin về làm thế nào để phát hiện, nếu khởi động an toàn được kích hoạt hay không

Các phiên bản Windows hiện tại yêu cầu xác nhận mở rộng bởi Microsoft. Chương trình EliteBytes và bộ tăng tốc dữ liệu tương thích với SecureBoot và được mở rộng hợp lệ.

Làm thế nào để tôi biết nếu máy tính của tôi là Secure Boot?

Có nhiều cách khác nhau để tìm về SecureBoot được kích hoạt hay không.

msinfo32 là một phần của hệ điều hành và hiển thị thông tin, chúng tôi quan tâm đến:


PowerShell là một phần của hệ điều hành và hiển thị thông tin, chúng tôi quan tâm đến:


bcdedit là một phần của hệ điều hành và hiển thị thông tin, chúng tôi quan tâm đến:


Kết luận: Secure boot vẻ là hữu ích. Đó là một vấn đề khi cố gắng để gỡ lỗi một máy tính mà nó được kích hoạt.