Online Manual Chapter 24

Đảm bảo khởi động tương thích

VeloSSD và MaxVeloSSD tương thích với Windows an toàn khởi động. Để tìm hiểu về hệ thống của bạn, nếu khởi động an toàn được kích hoạt xem xét các ảnh chụp màn hình tiếp theo: msinfo32 là một phần của hệ điều hành và hiển thị thông tin hữu ích về khởi động an toàn:

Powershell là một phần của hệ điều hành và hiển thị thông tin hữu ích về khởi động an toàn:

Bcdedit là một phần của hệ điều hành và hiển thị thông tin hữu ích về khởi động an toàn: