Online Manual Chapter 14

Info Window

Info Windows hiển thị Thông tin phiên bản, Key cài đặt và một số liên kết internet. Miễn là các phần mềm không được kích hoạt nó cũng cho thấy các nút kích hoạt.

M.2 SSD Cache in old hardware