Online Manual Chapter 13

Cài đặt Window

Các cửa sổ cài đặt cho phép cài đặt ứng dụng như ngôn ngữ và update check. SMART là một hệ thống giám sát đĩa Y tế. Các ứng dụng sẽ gửi thông báo cảnh báo theo các tùy chọn này. Theo mặc định tất cả các tùy chọn trên.

M.2 SSD Cache in old hardware

Theo mặc định ngôn ngữ của các ứng dụng của hệ điều hành. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ ở đây, và đặt lại nó trở lại thiết lập ban đầu của nó quá.

M.2 SSD Cache in old hardware