Online Manual Chapter 12

Cửa sổ Control Center

Đây là cửa sổ chính của ứng dụng hiển thị tất cả cacheÂ's và nút Add cache. Có một chương thêm về làm thế nào để thêm một bộ nhớ cache.

M.2 SSD Cache in old hardware