EliteBytes LegalNotice

Thông báo pháp lý
Trang web EliteBytes. Bằng cách sử dụng các trang web, bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây liên quan đến việc sử dụng của bạn của trang web.
EliteBytes cung cấp các dịch vụ trên trang web này như: phần mềm tải về, hỗ trợ email và thông tin sản phẩm.
Những dịch vụ bao gồm bất kỳ cập nhật, cải tiến hoặc bất cứ điều gì khác trên trang web này có thể â € žTerms Useâ € -.
Bạn không thể phân phối, tái sản xuất, giấy phép, bài viết, xuất bản hoặc truyền tải bất cứ thứ gì từ trang web này trong toàn bộ hoặc một phần mà không có văn bản uỷ quyền của EliteBytes.
Bất kỳ phần mềm và tài liệu đi kèm được làm sẵn để tải về từ EliteBytes là tác phẩm có bản quyền của EliteBytes và / hoặc các nhà cung cấp của nó.
Bất kỳ việc sử dụng phần mềm và tài liệu đi kèm bạn tải về từ trang web là tùy thuộc vào các điều khoản của thỏa thuận cấp phép giữa bạn và EliteBytes và cho biết thỏa thuận của bạn trước khi cài đặt hoặc sử dụng phần mềm.
TỪ BỎ
ELITEBYTES TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM NÀO, thời tiết RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý KHẢ NĂNG BÁN, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.
TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO ELITEBYTE VÀ / HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA NÓ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TIẾP HOẶC HẬU QUẢ ĐẶC BIỆT HAY BẤT CỨ TỔN HẠI NÀO DO MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN, DOANH THU DO BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, thời tiết TRONG MỘT HOẠT ĐỘNG TRONG HỢP ĐỒNG HOẶC SAI LẦM CÁ NHÂN PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HAY THI HÀNH CỦA TRANG WEB NÀY, PHẦN MỀM, TÀI LIỆU HOẶC THÔNG TIN.


AS ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOẶC TÀI LIỆU, BẠN SẼ KHÔNG SỬ DỤNG CNTT CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH ĐÓ LÀ BẤT HỢP PHÁP HOẶC BỊ CẤM CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG.