Bitlocker (tm) là Windows (tm) phần mềm mã hóa ổ đĩa.

Điều quan trọng đối với an ninh trong Windows (tm).

Phần mềm của chúng tôi là hoàn toàn tương thích với Bitlocker (tm).

Bạn có thể sử dụng MaxVeloSSD, VeloSSD hoặc VeloRAM cùng với Bitlocker (tm)!

Không có cấu hình thêm cần thiết nếu ổ đĩa của bạn đã được mã hóa.

Nếu bạn có kế hoạch để mã hóa ổ đĩa của bạn, xin vui lòng xem xét sau đây:


Thiết lập hồ sơ để "bảo thủ". Điều này loại bỏ sự biến động không cần thiết trong bộ nhớ cache trong mã hóa.

Thiết lập hồ sơ để "bảo thủ". Điều này loại bỏ sự biến động không cần thiết trong bộ nhớ cache trong mã hóa.


phần mềm của chúng tôi được thiết kế để tương thích đầy đủ từ đầu vào.

phần mềm của chúng tôi được thiết kế để tương thích đầy đủ từ đầu vào.