Online Manual Chapter 14

ข้อมูลหน้าต่าง

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าข้อมูลของ Windows รุ่นที่สำคัญในการติดตั้งและบางส่วนเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต ตราบใดที่ซอฟต์แวร์ไม่ได้เปิดใช้งานนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นปุ่มเปิดใช้งาน

M.2 SSD Cache in old hardware