เปรียบเทียบกับฮาร์ดแวร์ RAID VeloSSD อัตราผลตอบแทนเ\u200b\u200bป็นปัจจัยเร่งเวลา 20

ขั้นที่ 1: เปรียบเทียบการจัดเก็บโฮสต์:
Benchmark with VelossD picture 1.
ขั้นที่ 2: เปรียบเทียบ SSD:
Benchmark with VelossD picture 2.
ขั้นที่ 3: การเปรียบเทียบการจัดเก็บโฮสต์พร้อมกับแคช VeloSSD:
Benchmark with VelossD picture 3.
สรุป: แม้ว่าการติดตั้งบนฮาร์ดแวร์ RAID ลดประสิทธิภาพการทำงานของ SSD
VeloSSD เร่ง RAID โดยปัจจัยโดยรวม 20