VeloSSD and Virtualizatio

וירטואליזציה
ארכיטקטורות וירטואליות להפיק תועלת רבה מן VeloSSD.

כל המכונות וירטואליות הן מהירות יותר אם המארח שלך משתמש VeloSSD.
אתה רק צריך מכשיר SSD 1 עד להאיץ את המכונות וירטואליות מרובות.
VELOSSD MAXVELOSSD Virtualisation Examples
הפעלה מחדש, כיבוי שמור, והפעולה יכולה להיות מהירה מאוד.
כל מכונה וירטואלית היא מואצת, כולל לינוקס או מערכות הפעלה אחרות.
התשתית הקיימת אינה צריכה להיות שונה כדי ליהנות באופן מיידי.