Online Manual Chapter 13

הגדרות החלון

חלון ההגדרות מאפשר הגדרות יישום כמו שפת בדיקת עדכונים. SMART היא מערכת ניטור בריאות דיסק. היישום ישלח התראות אזהרה בהתאם לאפשרויות אלה. כברירת מחדל כל האופציות נמצאות על.

M.2 SSD Cache in old hardware

כברירת מחדל, שפת היישום היא זו של מערכת ההפעלה. אתה יכול לשנות את השפה כאן, ולאפס אותו בחזרה להגדרה המקורית שלה מדי.

M.2 SSD Cache in old hardware