EliteBytes LegalNotice

הבהרות משפטיות
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט EliteBytes. על ידי שימוש באתר אתה מסכים ללכת ולהיות מחויב לתנאים הבאים לגבי השימוש שלך באתר.
EliteBytes מספקת שירותים באתר זה כמו: הורדה, תמיכה בדוא"ל ומידע על מוצרים.
אלו, לרבות עדכונים, שיפורים או כל דבר אחר באתר זה כפופים â € žTerms של USEA € œ.
אתה לא יכול להפיץ, לשכפל, פוסט הרישיון, לפרסם או להעביר כל דבר מאתר זה במלואו או בחלקו ללא אישור בכתב של EliteBytes.
כל תוכנה או מסמך נלווה כי הוא נעשה זמין להורדה מ EliteBytes, מוגנים בזכויות יוצרים של EliteBytes ו / או הספקים שלה.
כל שימוש התוכנה והתיעוד הנלווה אתה מוריד מהאתר כפוף לתנאי הסכם הרישיון בינך לבין EliteBytes ולציין את הסכמתך לכך לפני התקנה או שימוש בתוכנה.
כתב ויתור
ELITEBYTES מתנערת מכל אחריות מכל סוג שהוא, מזג האוויר מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה.
באף מקרה ELITEBYTE ו / או ספקיה באחריות לכל נזק עקיף או תוצאתי מיוחד או תוצאתי, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, פדיון להיגרם לך או כל צד שלישי, מזג האוויר במסגרת פעולה חוזית או עוולה הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש או לביצועי באתר זה, לתוכנה, למסמכים או מידע.


כתנאי לשימוש שלך באתר התוכנה, או בתיעוד, לא להשתמש בו לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה בתנאי שימוש אלה.