ડાઉનલોડ

પ્રોગ્રામ અને ડેટા પ્રવેગક સોફ્ટવેર અહીં ડાઉનલોડ કરો:

વર્તમાન આવૃત્તિઓ:

Veloram

બ્લોક લેવલ RAMCache. RAM ડિસ્ક જેવી કોઈપણ સ્ટોરેજને વેગ આપે છે.
સોફ્ટવેર સંસ્કરણ: 3.0.0.1
VeloRAM 32 અંડ 64 બિટ આવૃત્તિઓ સાથે સુસંગત છે:
Windows ® 10, Windows ® 8.1, Windows ® 8, Windows ® 7, Windows ® વિસ્ટા, Windows ® XP, વિન્ડોઝ Serverâ "¢ 2003, 2008, 2008 R2 ને, 2012, 2012 R2 ને 2016
પ્રાથમિક:
ડાઉનલોડ

MaxVeloSSD

બ્લોક લેવલ રેમ અને SSD કેશ. SSD ની ઝડપ આગળ HDD આધારિત વોલ્યુમો વેગ આપે છે.
સોફ્ટવેર સંસ્કરણ: 3.3.0.3
MaxVeloSSD 32 અંડ 64 બિટ આવૃત્તિઓ સાથે સુસંગત છે:
Windows ® 10, Windows ® 8.1, Windows ® 8, Windows ® 7, Windows ® વિસ્ટા, Windows ® XP, વિન્ડોઝ Serverâ "¢ 2003, 2008, 2008 R2 ને, 2012, 2012 R2 ને 2016
પ્રાથમિક:
ડાઉનલોડ

VeloSSD

બ્લોક લેવલ SSD કેશ. HDD આધારિત વોલ્યુમો વેગ આપે છે.
સોફ્ટવેર સંસ્કરણ: 3.0.0.1
VeloSSD 32 અને 64 બીટ આવૃત્તિ સાથે સુસંગત છે:
Windows ® 10, Windows ® 8.1, Windows ® 8, Windows ® 7, Windows ® વિસ્ટા, Windows ® XP, વિન્ડોઝ Serverâ "¢ 2003, 2008, 2008 R2 ને, 2012, 2012 R2 ને 2016
પ્રાથમિક:
ડાઉનલોડ