چگونه برای تنظیم مجدد زبان نرم افزار.

شما می توانید تنظیمات زبان را تغییر دهید به عنوان دوست دارید. در اینجا من به شما نشان دهد که چگونه برای تنظیم مجدد زبان به طور پیش فرض.

این مراحل را برای تنظیم مجدد رابط کاربر خود را دنبال کنید. در سبز کلیک کنید برجسته را فشار دهید.
Howto Restore Internationalisation Settings 1

سپس با کلیک بر روی این دکمه سبز هایلایت شده است.
Howto Restore Internationalisation Settings 2

سپس با کلیک بر روی این دکمه سبز هایلایت شده است.
Howto Restore Internationalisation Settings 3

شما این پیام را به زبان پیش فرض خود را ببینید. باز هم، با کلیک بر روی دکمه سبز رنگ مشخص شده است.
Howto Restore Internationalisation Settings 4

نرم افزار خاموش کردن سیستم خواهد شد. هنگامی که شما راه اندازی مجدد برنامه، شما خواهید دید که زبان پیش فرض شما فعال است.
Howto Restore Internationalisation Settings 5