Online Manual Chapter 03

سیستم عامل های پشتیبانی Windows ®

توسعه Veloâ € | محصولات یک بار در مایکروسافت ® Windows ® XP آغاز شده و تا امروز (2017/2018) ادامه دارد. اگر چه این سیستم در حال حاضر برای اولین بار از آنها برای تکمیل شدن استفاده می شود:

مشتری:

Microsoft® Windows ® XP، ویندوز Microsoft® Vista®، Microsoft® ویندوز Vista®، Microsoft® Windows ® 7، Microsoft® ویندوز 8، Microsoft® ویندوز 8.1، ویندوز 10

سرور:

Microsoft® ویندوز Server® 2003، Microsoft® ویندوز Server® 2003 R2، Microsoft® ویندوز Server® 2008، Microsoft® ویندوز Server® 2008 R2، Microsoft® ویندوز Server® 2012، Microsoft® ویندوز Server® 2012 R2، Microsoft® ویندوز Server® 2016