دانلود

Veloram

مسدود کردن سطح RAMCache. هر نوع ذخیره سازی مانند RAM دیسک را تسریع می کند.
نسخهی نرم افزار: 3.8.0.3 VeloRAM سازگار با 32 UND 64 بیت نسخه های است:
Windows® 10 2004 ، 19H1 ، Redstone 1-5 ، Windows® 8.1 ، Windows® 8 ، Windows® 7 ، Windows® Vista ، Windows® XP ، Windows Serverâ 2003 ، 2008 ، 2008 R2 ، 2012 ، 2012 R2 ، 2016 ، 2019
اولیه: دانلود

MaxVeloSSD

بلوک RAM سطح و کش SSD. سرعت بخشیده حجم هارد بر فراتر از سرعت SSD.
نسخهی نرم افزار: 3.5.2.3 MaxVeloSSD سازگار با 32 UND 64 بیت نسخه های است:
Windows® 10 2004 ، 19H1 ، Redstone 1-5 ، Windows® 8.1 ، Windows® 8 ، Windows® 7 ، Windows® Vista ، Windows® XP ، Windows Serverâ 2003 ، 2008 ، 2008 R2 ، 2012 ، 2012 R2 ، 2016 ، 2019
اولیه: دانلود

VeloSSD

سطح بلوک SSD کش. سرعت بخشیده حجم هارد است.
نسخهی نرم افزار: 3.5.0.1 New! VeloSSD با 32 و 64 بیتی سازگار است:
Windows® 10 2004 ، 19H1 ، Redstone 1-5 ، Windows® 8.1 ، Windows® 8 ، Windows® 7 ، Windows® Vista ، Windows® XP ، Windows Serverâ 2003 ، 2008 ، 2008 R2 ، 2012 ، 2012 R2 ، 2016 ، 2019
اولیه: دانلود

VeloFull

بسته کامل Velo Cache Suite. VeloSSD، VeloRAM و MaxVeloSSD را در یک محصول، رابط کاربر و مجوز ترکیب می کند. جدید !
نسخهی نرم افزار: 3.5.6.0 VeloSSD با 32 و 64 بیتی سازگار است:
Windows® 10 2004 ، 19H1 ، Redstone 1-5 ، Windows® 8.1 ، Windows® 8 ، Windows® 7 ، Windows® Vista ، Windows® XP ، Windows Serverâ 2003 ، 2008 ، 2008 R2 ، 2012 ، 2012 R2 ، 2016 ، 2019
اولیه: دانلود