معیار RAID سخت افزاری با VeloSSD بازده 20 زمان عامل شتاب از.

مرحله 1: محک زنی ذخیره سازی میزبان:
Benchmark with VelossD picture 1.
مرحله 2: محک زنی SSD:
Benchmark with VelossD picture 2.
مرحله 3: تعیین معیار ذخیره سازی میزبان مجهز به کش VeloSSD:
Benchmark with VelossD picture 3.
نتیجه گیری: اگر چه نصب بر روی RAID سخت افزاری تنزل عملکرد SSD.
VeloSSD تسریع RAID توسط یک عامل کلی 20.